𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔, 𝑤𝑖𝑠ℎ 𝑦𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦 𝑠ℎ𝑜𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔😘▪ 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋𝐒 ▪

A172 - [Size 5 răng] Càng cua 𝑫𝒂𝒊𝒍𝒚 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 𝒔𝒖𝒏𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆 𝒉𝒂𝒊𝒓𝒄𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒖𝒎 𝒃𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒑𝒆𝒂𝒓𝒍

A172 - [Size 5 răng] Càng cua 𝑫𝒂𝒊𝒍𝒚 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 𝒔𝒖𝒏𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆 𝒉𝒂𝒊𝒓𝒄𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒖𝒎 𝒃𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒑𝒆𝒂𝒓𝒍

Regular price 95.000₫
A170 - [Size 5 răng] Càng cua 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐜𝐮𝐛𝐢𝐜 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧

A170 - [Size 5 răng] Càng cua 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐜𝐮𝐛𝐢𝐜 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧

Regular price 125.000₫
A163 - Dây buộc donut 𝐹𝑟𝑒𝑠ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛𝑡 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐

A163 - Dây buộc donut 𝐹𝑟𝑒𝑠ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛𝑡 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐

Regular price 95.000₫
A168 - Kẹp mái 𝐹𝑎𝑖𝑟𝑦 ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑙𝑖𝑝 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 𝑏𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑟ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒

A168 - Kẹp mái 𝐹𝑎𝑖𝑟𝑦 ℎ𝑎𝑖𝑟𝑐𝑙𝑖𝑝 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 𝑏𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑟ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒

Regular price 105.000₫
A164 - Dây buộc donut 𝑀𝑢𝑠𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑦𝑡𝑎𝑖𝑙

A164 - Dây buộc donut 𝑀𝑢𝑠𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑦𝑡𝑎𝑖𝑙

Regular price 115.000₫
A165 - Dây buộc donut 𝐵𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑟𝑦 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐

A165 - Dây buộc donut 𝐵𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑟𝑦 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐

Regular price 135.000₫
A171 - Dây buộc 𝑺𝒘𝒆𝒆𝒕 𝒔𝒖𝒏𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒖𝒎 𝒃𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒑𝒆𝒂𝒓𝒍

A171 - Dây buộc 𝑺𝒘𝒆𝒆𝒕 𝒔𝒖𝒏𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒖𝒎 𝒃𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒑𝒆𝒂𝒓𝒍

Regular price 75.000₫
T22118 - Càng cua Daily shine crystal haircaught

T22118 - Càng cua Daily shine crystal haircaught

Regular price 125.000₫

▪ 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑 ▪

T18067 - Cặp dọc Gorgeous Flower with crown Pin - Simple Store

T18067 - Cặp dọc Gorgeous Flower with crown Pin

Regular price 175.000₫
T22102 ✨✨Cặp dọc Grace Tienne pearl Tongs pin (Medium size)✨✨

T22102 ✨✨Cặp dọc Grace Tienne pearl Tongs pin (Medium size)✨✨

Regular price 175.000₫
C16076 - Dây buộc xếp nơ cánh hoa cao cấp đính đá vương miện Julie Ponytail - Simple Store

C16076 - Dây buộc xếp nơ cánh hoa cao cấp đính đá vương miện Julie Ponytail

Regular price 105.000₫
T22096 👑👑 Cặp dọc Grace Tienne pearl Banana pin (Queen size) - Simple Store

T22096 👑👑 Cặp dọc Grace Tienne pearl Banana pin (Queen size)

Regular price 185.000₫